Nowe regulacje dotyczące korekty podatku naliczonego (z art. 91 ust. 7e ustawy o VAT) przewidują, że podatnik, który ponownie skorzysta ze zwolnienia z VAT (podmiotowego – z uwagi na obroty do 200.000 zł lub ze zwolnienia przewidzianego dla rolników ryczałtowych), w związku ze zmianą przeznaczenia towarów/usług musi skorygować odliczony VAT. Może dokonać tej korekty w deklaracji podatkowej składanej za ostatni okres rozliczeniowy, w którym był czynnym podatnikiem VAT.

Dla przypomnienia dotychczas obowiązujące przepisy wskazywały, żę korekty tej można dokonać jedynie w deklaracjach za styczeń każdego roku następującego po roku, za który dokonuje się korekty (również przez kolejne, pozostałe lata, jeżeli ma zastosowanie korekta wieloletnia).