[ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach, podpisana przez Prezydenta] – data wejścia w życie 1 maja 2019r.

 

 1. Możliwość stosowania kas dotychczasowych, tj. z papierowym i elektronicznym zapisem kopii.

Obecnie istnieją dwie kasy: z elektronicznym i papierowym zapisem kopii. Ustawodawca po 1 maja 2019 r. nadal dopuszcza ich stosowanie i podatnicy mogą nadal nabywać je do prowadzenia ewidencji (kasy z papierowym zapisem kopii do 31 sierpnia 2019 r., natomiast z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.)

Ustawodawca bowiem zakłada, że kasy ,,starego rodzaju’’ będą funkcjonowały obok kas online, aż do momentu ich wyeksploatowania się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Zakup nowych kas rejestrujących (z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) oraz przeniesienie ewentualne w inne miejsce również nadal należy zgłosić do urzędu skarbowego.

 

 1. Nowe regulacje dot. kas online.

Z dniem 1 maja 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące kas fiskalnych online, wprowadzone ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.

Celem nowelizacji jest modernizacja systemu kas rejestrujących w celu wykorzystania nowych technologii. Wprowadzana kasa online oprócz rolki papieru do paragonów będzie wyposażona w dwie pamięci, jedną do ewidencji sprzedaży i drugą chronioną, która będzie również zawierać tzw. dane niefiskalne, np. dotyczące płatności kartą.

Podstawowa różnica jest taka, że kasa będzie połączona z systemami fiskusa i będzie na bieżąco przesyłać dane do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości podstawy opodatkowania i kwot podatku należnego, stawki podatku, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Przesyłane dane będą w pełni zanimizowane w stosunku do danych nabywcy.

Dane z kas będą stanowiły w praktyce elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta, oprócz numeru identyfikacji podatkowej NIP nabywcy w przypadku, gdy nabywca poda ten numer w trakcie dokonywania transakcji.

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczą prowadzą ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, niektóre grupy zostały jednak zwolnione z tego obowiązku (zwolnienia wskazane w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących), nie dłużej jednak niż do końca grudnia 2021r.

 

 1. Branże objęte obowiązkowym terminowym wprowadzeniem kas online.

Zgodnie z art. 145b. 1. ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy- Prawo o miarach, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

 

 • do dnia 31 grudnia 2019 r. – do:
 1. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 2. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

 

 • do dnia 30 czerwca 2020 r. – do:
 1. świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 2. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

 

 • do dnia 31 grudnia 2020 r. – do świadczenia usług:
 1. fryzjerskich,
 2. kosmetycznych i kosmetologicznych,
 3. budowlanych,
 4. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 5. prawniczych,
 6. związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Co istotne po upływie powyżej wskazanych terminów wprowadzenie kas online będzie obowiązkowe.

Niemniej jednak w przypadku niewystarczających możliwości techniczno-organizacyjnych przesyłania danych między kasami rejestrującymi a Centralnym Repozytorium Kas – omawiane terminy określone w art. 145b. 1 ust. 1 mogą zostać przedłużone.

Uwaga!

Należy mieć na względzie, że wskazane regulacje stosuje się tylko do kas rejestrujących, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług powyżej wymienionych.

 

 1. Ulga na zakup kas online.

Podatnicy, o których wyżej mowa w pkt 3, mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot na zakup kas rejestrujących, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień:

1) 1 stycznia 2020 r. – dla podatników, o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 1;

2) 1 lipca 2020 r. – dla podatników, o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 2;

3) 1 stycznia 2021 r. – dla podatników, o których mowa w art. 145b ust. 1 pkt 3.

 

Odliczanie związane z zakupem kasy fiskalnej pozostanie na niezmienionym poziomie – 90% ceny zakupu netto, nie więcej niż 700 zł.

Dofinansowane nie dotyczy jednak tych urządzeń, które są używane przez podatnika na podstawie umów najmu, dzierżawy lub leasingu.

Warto mieć na uwadze, że na podstawie przepisu przejściowego uznaje się, że kasa, która jest wyposażona w interfejs umożliwiający przekazywanie danych przez internet lub przez sieci teleinformatyczne (o których mowa w rozporządzeniu ministra przedsiębiorczości i technologii z 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technologicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące), po podłączeniu jej do CRK spełnia warunek dotyczący stosowania kas online.

Nie dotyczy więc posiadających te kasy, obowiązek wymiany kas w terminach wskazanych w art. 145b ustawy o VAT.