Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą nowego JPK_VAT:

1.Zgodnie ze zmianami, które zaczną obowiązywać od 1 października 2020 r., dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K i informacja o ewidencji zostaną zastąpione przez przesyłany łącznie jeden dokument elektroniczny JPK_VAT, w formie JPK_V7M (rozliczenie miesięczne) lub JPK_V7K (rozliczenie kwartalne).

Nowe pliki JPK_VAT, które obejmą część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (bez względu na rozmiar przedsiębiorstwa) za okresy od 1 października 2020 r. Oznacza to, że za te okresy nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencji w inny sposób niż w formie nowego JPK_VAT.

Nowy JPK_VAT będzie zawierał wszystkie informacje jakie były w dotychczasowych deklaracjach i jeszcze dodatkowe dane:

 • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres rozliczeniowy,
 • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
 • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

2.Zakres informacji w części ewidencyjnej

Część ewidencyjna jest odzwierciedleniem tych informacji, które zawarte są w ewidencjach VAT zakupu i sprzedaży. Poza danymi, które są wykazywane również obecnie będą obowiązywały dodatkowe oznaczenia niektórych towarów i usług (grupy towarowo-usługowe tzw. GTU). Wprowadzone grupowanie ma na celu wskazanie, które towary i usługi znajdują się w obszarze nieprawidłowości rozliczeń podatkowych.

Poniższy wykaz oznaczeń  z pkt 2.1 oraz 2.2. dotyczy wyłącznie strony sprzedażowej (sprzedawców).

2.1.Oznaczenia dotyczące dostaw towarów:

Oznaczenie GTU

Opis

GTU 01

napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwa, wina, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU 02

towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, m.in. benzyny silnikowe, lotnicze, gaz płynny, oleje napędowe, opałowe

GTU 03

olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smary plastyczne zaliczane do kodu CN 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90, preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

GTU 04

wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

GTU 05

odpady – wyłącznie określone w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy, m.in: odpady szklane, z papieru i tektury, odpady gumowe, z tworzyw sztucznych, surowce wtórne

GTU 06

urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, wyłącznie określone w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy, m.in: dyski SSD, konsole do gier, aparaty fotograficzne, komputery, jednostki pamięci, telefony, części i akcesoria do fotokopiarek

GTU 07

pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10

GTU 08

metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy

GTU 09

leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne

GTU 10

budynki, budowle i grunty

2.2.Oznaczenia dotyczące świadczenia usług:

Oznaczenie GTU

Opis

GTU 11

w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

GTU 12

o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

GTU 13

transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

Poza grupowaniem towarów i usług według kodów GTU w Rozporządzeniu wskazano jeszcze dodatkowe oznaczenia jakie mają się znaleźć w ewidencji sprzedaży.

2.3.Pozostałe oznaczenia (co do zasady dotyczą ewidencji sprzedaży):

Oznaczenie

Opis

SW

dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy

EE

świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy

TP

powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy

TT_WNT

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

TT_D

dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

MR_T

świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy

MR_UZ

dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy

I_42

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42

I_63

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63

B_SPV

transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy

B_SPV_DOSTAWA

dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy

B_ MPV_PROWIZJA

świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy

MPP

transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

3.Ewidencja sprzedaży będzie zawierała następujące dodatkowe oznaczenia dowodów:

 1. RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących.
 2. WEW – dokument wewnętrzny
 3. FP – faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy – faktura do paragonu.

4.Ewidencja zakupów będzie zawierała następujące dodatkowe oznaczenia

 1. a) dowodów:
 1. VAT_RR – faktury VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy.
 2. WEW – dokumentu wewnętrznego.
 3. MK – faktury wystawionej przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.
 1. b) procedur:
 2. IMP– podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.
 3. MPP-mechanizmu podzielonej płatności.

5.Należy mieć na uwadze, że za każdy błąd będą nakładane kary pieniężne w wysokości 500 zł.