Przedmiotem tej interpretacji było ustalenie, jakie przychody uwzględnia się przy ustalaniu statusu małego podatnika dla celów CIT. Z wnioskiem w tej sprawie zwróciła się spółka, która zapytała: czy określenie “przychód ze sprzedaży” obejmuje również np. uzyskane odszkodowanie, odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacje, dopłaty lub refundacje kosztów oraz czy w ww. limicie należy uwzględnić również podatek należny: z tytułu realizacji procedury odwrotnego obciążenia od nabyć, w których płatnikiem tego podatku jest spółka jako nabywca oraz od sprzedaży dokonywanej przez spółkę rozliczanej w procedurze odwrotnego obciążenia, którego płatnikiem jest nabywca.

Spółka uważała, że przy obliczeniu limitu przychodów, na potrzeby ustalania statusu małego podatnika, należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży, w tym także zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż, np. uzyskane odszkodowania, odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacje, dopłaty lub refundacje kosztów. Zdaniem spółki, do ww. przychodów nie wlicza się kwoty VAT należnego, którego płatnikiem jest nabywca.

Organ podatkowy potwierdził stanowisko spółki, że przy obliczaniu statusu małego podatnika należy uwzględnić wszelkie przychody ze sprzedaży danego podatnika, w tym także zwolnione od podatku dochodowego, z wyłączeniem przychodów osiąganych z innego tytułu niż sprzedaż. Takie rozwiązanie bowiem nie kłóci się z tożsamą regulacją zawartą w ustawie o VAT, w myśl której, przez małego podatnika rozumie się podatnika od towarów i usług, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Niemniej jednak należy pamiętać, że, odwoływanie się do definicji “sprzedaży” zawartej w ustawie o VAT, aby móc ustalić “wartości przychodów ze sprzedaży” w rozumieniu ustawy o PDOP, nie zawsze jednak jest uzasadnione. Niekiedy zdarzają się istotne rozbieżności, które mogą powstać pomiędzy wartością sprzedaży ustaloną na podstawie ustawy o VAT a przychodem ze sprzedaży według ustawy o PDOP. Wynika to z tego, że w niektórych przypadkach określona sprzedaż nie podlega VAT (np. sprzedaż usług poza terytorium kraju), a podlega CIT i odwrotnie (sprzedaż, która podlega opodatkowaniu VAT, nie podlega opodatkowaniu CIT).

Mając jednak na względzie powyższe, organ podatkowy uznał, że przy obliczaniu limitu dla małego podatnika określenie “przychód ze sprzedaży” nie dotyczy uzyskanego odszkodowania, odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym, dotacji, dopłat lub refundacji kosztów.

Natomiast w kwestii braku możliwości uwzględnienia podatku VAT (płaconego przez spółkę jako nabywcę w trybie tzw. odwrotnego obciążenia) w limicie przychodów ze sprzedaży dla celów ustalenia statusu małego podatnika również Dyrektor KIS zgodził się ze spółką.

Z kolei Odnosząc się do sprzedaży dokonywanej przez spółkę, rozliczanej w trybie tzw. odwrotnego obciążenia (tj. w sytuacji, gdy to nie spółka jako sprzedawca “fizycznie” płaci VAT, lecz płaci go nabywca), organ podatkowy wyjaśnił, że zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia oznacza jedynie przesunięcie obowiązku naliczenia VAT na nabywcę. Podatek od towarów i usług nadal jest bowiem identyfikowany ze sprzedażą dokonaną przez usługodawcę/sprzedawcę towarów. W związku z tym, przy ustaleniu statusu małego podatnika należy uwzględnić kwoty podatku należnego, które w przypadku transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia są naliczane przez usługobiorców. Podatek naliczany od takich transakcji przez usługobiorców jest bowiem podatkiem należnym i dotyczy sprzedaży dokonanej przez usługodawcę. (…)” interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 lipca 2019 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.257.2019.1.PP)

Źródło: Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 26 (1033) z dnia 10.09.2019, strona 37