Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (art. 33 ustawy o VAT), podatnicy są generalnie zobowiązani do obliczenia i wykazania kwoty podatku w zgłoszeniu celnym. Z regulacji celnych wynika natomiast, że w niektórych sytuacjach nie występuje zgłoszenie celne zamykające procedurę celną, a na importera nałożony jest, co do zasady obowiązek przedstawienia rozliczenia zamknięcia. Z tego względu, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy o VAT nie wymieniają rozliczenia zamknięcia jako dokumentu, w którym może być obliczony i wykazany podatek VAT z tytułu importu towarów, podatek VAT określany jest przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w decyzji i w konsekwencji podatnik musi zapłacić podatek wraz z odsetkami.

Biorąc powyższe pod uwagę, dokonując nowelizacji ustawy o VAT, umożliwiono podatnikowi obliczenie i wykazanie kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w rozliczeniu zamknięcia. Wskazano więc, że jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym lub w rozliczeniu zamknięcia kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości. Ponadto, z wnioskiem o wydanie ww. decyzji podatnik może wystąpić zarówno po przyjęciu zgłoszenia celnego, jak i po przedstawieniu rozliczenia zamknięcia.