Z wnioskiem o interpretacje wystąpiła Szkoła Główna Służby Pożarniczej, która w ramach konkursu otrzymuje z NCBiR środki finansowe w formie zaliczek na pokrycie kosztów prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych. Skierowała pytanie dotyczące tego, czy dofinansowania badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa podlegają opodatkowaniu vat.

Fiskus uznał, że dotacja otrzymana na sfinansowanie kosztów projektu będzie wchodziła do podstawy opodatkowania z art. 29a ustawy o VAT. Z kolei Szkoła była zdania, że do podstawy opodatkowania vat są wliczane tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług. Natomiast wspomniana dotacja na realizację tego projektu pokrywa koszty ponoszone w związku z całokształtem prowadzonych badań.

W tej sprawie wypowiedział się więc Wojewódzki Sąd Administracyjny, który stwierdził, że dotacja może podlegać opodatkowaniu, ale tylko wtedy, gdy ma bezpośredni wpływ na cenę. Element świadczenia w postaci przeniesienia praw autorskich na państwo, nie ma znaczenia, bo ma charakter nieodpłatny. Zdaniem WSA, aby uznać, że dotacja ma wpływ na opodatkowanie, musiałaby być cena wyjściowa, która ulega obniżeniu w związku z dofinansowaniem.