Przypominamy, że w przypadku dostawy sprzętu elektronicznego wymienionego w załączniku 11 ustawy o VAT, należy zastosować odwrotne obciążenie, czyli przeniesienie obowiązku rozliczenia VAT z tytułu danej transakcji na nabywcę. Mechanizm ten znajduje zastosowanie w razie łącznego spełnienia następujących warunków:

  • Nabywca towary jest czynnym podatnikiem
  • Dostawca towaru jest podatnikiem niekorzystającym ze zwolnienia VAT
  • Dostawa tych towarów nie korzysta ze zwolnienia z VAT

Stosowanie odwrotnego obciążenia w przypadku sprzedaży towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy obowiązuje tylko wtedy, gdy łączna wartość towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekracza 20 000 zł netto.

Celem ustalenia czy mamy do czynienia z jednolitą gospodarczo transakcją przyjąć należy, że o takiej transakcji mówimy zasadniczo w przypadku jednej umowy (bez względu na ilość dostaw, zamówień czy faktur). Należy wspomnieć, że to do podatnika należy ustalenie czy dana transakcja będzie uznana za jednolitą gospodarczo.

To on także ponosi ciężar odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego jej zakwalifikowania.
Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której podatnik nieprawidłowo rozliczy transakcje dotyczącą towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia wskutek błędu lub pomyłki, podatnik ma obowiązek dokonania odpowiedniej korekty podatku VAT. Korekta powinna zostać dokonana za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy od tej transakcji.

W sytuacji powiększenia złożonego zamówienia na towary z załącznika nr 11 do ustawy o VAT, skutkującego przekroczeniem obowiązującego limitu 20 000 zł – nastąpi zmiana podmiotu zobowiązanego do rozliczenia podatku VAT od takiej transakcji. Tego typu sytuacja powoduje obowiązek skorygowania rozliczenia, jeżeli poprzednie dostawy w ramach jednolitej gospodarczo transakcji zostały opodatkowane na zasadach ogólnych. Nabywca natomiast powinien rozliczyć w takim przypadku podatek należny od dokonanej dostawy, która uprzednio była rozliczona na zasadach ogólnych. Rozliczenie powinno nastąpić w deklaracji za okres, w którym zaistniały okoliczności wskazujące na zmianę warunków realizacji dostawy.