Dokumentacja podatkowa cen transferowych

W związku z nowelizacją przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zaszły szerokie zmiany w regulacjach dotyczących dokumentacji podatkowej cen transferowych, w tym m.in. dotyczące:

 • Podwyższenia progu powodującego powstanie powiązań kapitałowych między dwoma podmiotami (wzrost z 5 proc. na 25 proc.)
 • Od stycznia br. obowiązek dokumentacyjny odnoszony jest nie tak jak dotychczas do wartości transakcji, lecz do przychodów i kosztów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych
 • Wprowadzenia nowych limitów skutkujących powstaniem obowiązków dokumentacyjnych, dotyczących:
 1. podatników, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro:
  a) dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub
  b) ujmujących w księgach inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty).

  Podatnicy, o których wyżej mowa, będą sporządzać dokumentację podatkową również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
  Przepisy określają również, jakie transakcje mają być uznawane za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (co do zasady transakcje których łączna wartość przekracza 50 000 euro, przy czym wartość ta może ulec zwiększeniu w zależności od wielkości przychodów podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy).

 2. Podatników dokonujących zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania/siedzibę/zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową – jeżeli łączna kwota wynikająca z umowy lub zapłacona w roku podatkowym przekracza równowartość 20 000 euro
 3. Podatników zawierających z podmiotem mającym miejsce zamieszkania/siedzibę/zarząd na terytorium kraju lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
  a) Umowę spółki niebędącej osoba prawną – jeżeli łączna wartość wniesionych wkładów przekracza równowartość 20 000 euro lub
  b) Umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inna umowę o podobnym charakterze, w których wartość przedsięwzięcia przekracza równowartość 20 000 euro.

• Wprowadzenie obowiązku przygotowania oświadczenia składanego wraz z zeznaniem podatkowym. Przy założeniu, że spółka ma rok podatkowy taki jak rok kalendarzowy, to oświadczenie będzie składane w marcu 2018 roku za 2017 rok.

• Nie zmienia się termin, w którym podatnik ma obowiązek przedstawić kompletną dokumentację od wezwania przez organ podatkowy (7 dni). Należy jednak wskazać, iż organ podatkowy może wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Podatnik jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.