do 31 marca 2022 r. spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowcy są zobowiązani do zaraportowania swoich struktur udziałowych (jeśli ich rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym)

Do 31 marca 2022 r.  spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowcy są zobowiązani do zaraportowania swoich struktur udziałowych (jeśli ich rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym).

 

Spółkami nieruchomościowymi są spółki:

– w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność – u których na pierwszy dzień roku podatkowego co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów (bezpośrednio lub pośrednio) stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości, oraz wartość tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł;

– w przypadku pozostałych podmiotów:

  • u których na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy (obrotowy) co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów (bezpośrednio lub pośrednio) stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości, a wartość tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł, oraz
  • w roku poprzedzającym rok podatkowy (obrotowy) przychody podatkowe z tytułu:

– najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu (i innych umów o podobnym charakterze); lub

– z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych,

stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów.

 

Jak zostało wyżej wspomniane obowiązek raportowania dotyczy spółek nieruchomościowych i podatników posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje). Zatem dotyczy to  podmiotów, którzy posiadają w spółce:

  • udziały lub akcje dające co najmniej 5% praw głosu,
  • ogół praw i obowiązków dających co najmniej 5% prawa do udziału w zysku, albo
  • co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Raporty przekazywane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej będą zawierać informacje o:

  • podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze;
  • liczbie wyżej wymienionych praw w spółkach nieruchomościowych.

 

Raport przekazywany będzie w formie elektronicznej do Szefa KAS.