ZWOLNIENIE PŁATNIKA ZE SKŁADEK ZUS
(art. 31 zo)
Możliwość ubiegania się o dodatkowe zwolnienie płatnika ze składek ZUS dla kolejnych wybranych rodzajów działalności.
• Zmiana
✓ Warunki:
– na wniosek płatnika składek
– płatnik prowadzący na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, działalność oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 71.11.Z, 90.03.Z, 90.04.Z albo jeżeli płatnik świadczy usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, oznaczone kodem 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, bądź prowadzi muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach niebędące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach – za okres: od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres,
– jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.
– i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
✓ Opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku opłacania na podstawie powyższej regulacji, podlegają zwrotowi.
✓ Termin: wniosek do dnia 15 marca 2021 r.
✓ W przypadku usług oznaczonych kodami 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera:
Oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 8, potwierdzające, że usługi oznaczone kodami 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z są świadczone na rzecz muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach; oświadczenie to zastępuje oświadczenie, o którym mowa w pkt 2b, tj. oświadczenie płatnika składek o rodzaju przeważającej działalności, o której mowa odpowiednio w art. 31zo ust. 8 lub 10.
z pozdrowieniami
adwokat Marta Katarzyna Pater