DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
(art. 15 zs1)

Dla kogo:
• Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą
✓ Wprowadzono możliwość ubiegania się o dodatkowe świadczenie postojowe dla wybranych rodzajów działalności:
Osobie prowadzącej na dzień złożenia wniosku pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodem: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

JEDNORAZOWE DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
(art. 15 zs2)

✓ Wprowadzono możliwość ubiegania się o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla wybranych rodzajów działalności.
Dla kogo:
• Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą
Osobie prowadzącej na dzień 30 września 2020 r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodem: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.2l.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.2l.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, która skorzystała ze świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua, przysługuje prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
UWAGA: wyznacznik PKD to dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.

JEDNORAZOWE DODATKOWE ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
DLA PODWYKONAWCÓW
(art. 15 zs3)

✓ Wprowadzono możliwość ubiegania się o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla wybranych rodzajów działalności.
Dla kogo:
• Podwykonawcy przedsiębiorców (zleceniobiorcy, wykonawcy):
Osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej “umową cywilnoprawną”, nieposiadającej innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, przysługuje prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do dnia wejścia w życie ustawy, z tytułu:
1) działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
2) działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistki,
3) działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
4) usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
5) usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
a) w zakresie pozaszkolnych form edukacji,
b) przez przewodników muzeów
– uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
✓ UWAGA: łączy się z poniższym zwolnieniem:

ZWOLNIENIE ZLECENIODAWCY Z OBOWIĄZKU NALICZANIA SKŁADEK
W NASTĘPSTWIE SKORZYSTANIA Z DODATKOWEGO ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO
(art. 31 zy14)

✓ Dla kogo:
• Dla niektórych osób, które skorzystały z dodatkowego świadczenia postojowego z art. 15 zs3:
✓ Na wniosek zleceniobiorcy:
– wykonującego umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwaną dalej “umową zlecenia”,
– uzyskującego z wykonywania tej umowy zlecenia przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułów, o których mowa powyżej,
✓ ZUS zwalnia zleceniodawcę z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej “zwolnieniem z obowiązku naliczania składek”, należnych z tytułu wykonywania tej umowy zlecenia za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r., jeżeli:
1) umowa zlecenia, z wykonywania której uzyskiwany jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułów, o których mowa powyżej, została zawarta w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r.;
2) łączny przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułów, o których mowa powyżej, uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek nie był wyższy od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
3) zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.
✓ Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje z tytułu wykonywania każdej umowy zlecenia, spełniającej powyższe warunki, do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek ustalanej dla każdej umowy zlecenia.
✓ Maksymalną kwotę podstawy wymiaru składek, o której mowa ustala się w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS, za każdy miesiąc od stycznia 2021 r. do kwietnia 2021 r., w którym umowa zlecenia była wykonywana co najmniej 1 dzień.
✓ O złożeniu wniosku o zwolnienie z obowiązku naliczania składek zleceniobiorca informuje niezwłocznie zleceniodawcę, gdyż za okresy, za które przysługuje zwolnienie z obowiązku naliczania składek, zleceniodawca obowiązany jest przesyłać za zleceniobiorcę imienne raporty miesięczne, w terminach i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W imiennym raporcie miesięcznym nie wykazuje się kwot składek, które zostały zwolnione z obowiązku naliczania, oraz podstawy ich wymiaru, od której zostały ustalone. Jeżeli zwolnienie z obowiązku naliczenia składek w danym miesiącu dotyczy tylko części przychodu z wykonywania umowy zlecenia, od pozostałej części przychodu zleceniodawca obowiązany jest obliczyć, potrącić z dochodu zleceniobiorcy i opłacić składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
✓ Zleceniobiorca, którego dotyczy zwolnienie z obowiązku naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne, i zgłoszeni przez niego do tego ubezpieczenia członkowie rodziny zachowują prawo do świadczeń określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW
(art. 15 zzb)

✓ Wnioski o przyznanie wsparcia mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 r.
Wsparcie może być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
PRZEDSIĘBIORCY NIEZATRUDNIAJĄCEMU PRACOWNIKÓW
(art. 15 zzc)

✓ W przypadku śmierci przedsiębiorcy w okresie, na który zostało przyznane dofinansowanie, spadkobiercy przedsiębiorcy nie są obowiązani do zwrotu otrzymanego dofinansowania z tytułu nieprowadzenia działalności gospodarczej przez okres na który przyznane zostało dofinansowanie.
✓ Wnioski o przyznanie wsparcia mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 r.
Wsparcie może być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

JEDNORAZOWA POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY
NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁANOŚCI
(art. 15 zzd)

✓ Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu także w przypadku śmierci mikroprzedsiębiorcy w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
✓ W przypadku gdy dokonano spłaty pożyczki, w części lub całości, w związku ze śmiercią przedsiębiorcy w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, przekazane w ten sposób środki pieniężne podlegają zwrotowi bez odsetek na wniosek osoby, która dokonała spłaty pożyczki
✓ Wnioski o przyznanie wsparcia mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 r.
Wsparcie może być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r.

JEDNORAZOWA DOTACJA DLA MIKRO LUB MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY
NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁANOŚCI
(art. 15 zze4) NOWOŚĆ

✓ Dotyczy:
mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca
którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.2l.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.2l.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.5l.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,
i których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.
UWAGA: wyznacznik PKD to dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.
✓ Warunek: prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020 r. i brak zawieszenia obejmujący dzień 30 września 2020 r.
✓ Wysokość: do 5000 zł
✓ Okres spłaty: Pożyczkę spłaca się max przez 12 miesięcy z karencją do 3 miesięcy ✓ Zwrot: Dotacja jest umarzana wraz z odsetkami, jeżeli przedsiębiorca spełni wymóg wykonywania działalności przez 3 miesiące od otrzymania dotacji. W przypadku śmierci przedsiębiorcy w tym okresie, spadkobiercy przedsiębiorcy nie są obowiązani do zwrotu udzielonej dotacji.

ŚWIADCZENIE NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY
(art. 15 g)

Termin składania wniosków:
✓ Wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15g, mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 r.
✓ Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15g, może być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r.

 

ŚWIADCZENIE NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY
NA DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW
NIEOBJĘTYCH PRZESTOJEM LUB OBNIŻONYM WYMIAREM
(art. 15gg)

Termin składania wniosków:
✓ Wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15gg, mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 r.
✓ Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15gg, może być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r.


ŚWIADCZENIE NA RZECZ OCHRONY MIEJSC PRACY
NA DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW
Z OKREŚLONYCH BRANŻ
(art. 15gga) NOWOŚĆ

✓ Dla kogo: Pomoc dotyczy przedsiębiorców:
którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
UWAGA: wyznacznik PKD to dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.
✓ Za okres: 3 miesiące
✓ Warunek: nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne + niezaleganie ze składkami ZUS i podatkami do końca III kwartału 2019 r.
✓ Spadek obrotów gospodarczych:
przychód z działalności według wymienionych PKD uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
✓ Dofinansowanie nie przysługuje:
– do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku
– zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku
– za miesiące, w których przedsiębiorca korzysta z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.
✓ Świadczenie: dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
✓ Warunek: podmiot, który otrzymał dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia.
✓ Termin składania wniosków: do dnia 28 lutego 2021 r.


ZWOLNIENIE PŁATNIKA ZE SKŁADEK ZUS
(art. 31 zo)

Wprowadzono możliwość ubiegania się o dodatkowe zwolnienie płatnika ze składek ZUS dla kolejnych wybranych rodzajów działalności.
• Zmiana
✓ Warunki:
– na wniosek płatnika składek
– płatnik prowadzący na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, działalność oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 7l.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z albo świadczącego usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902), oznaczone kodem 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, albo prowadzącego muzeum w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach niebędące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów, o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach – za okres: od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres,
– jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.
– i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
✓ Opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku opłacania na podstawie powyższej regulacji, podlegają zwrotowi.
✓ Termin:
– wniosek do dnia 30 listopada 2020 r.
– wniosek do dnia 15 stycznia 2021 r. – jeżeli płatnik składek prowadzi, na dzień złożenia wniosku, działalność oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 55.10.Z, 79.12.Z.
• Nowość
✓ Warunki:
– na wniosek płatnika składek
– płatnik prowadzący na dzień 30 września 2020 r., działalność oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.2l.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.2l.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.5l.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.2l.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z – za okres: od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc,
– jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r.
– i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.
UWAGA: wyznacznik PKD to dane zawarte w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.
✓ Opłacone należności z tytułu składek, które zostały zwolnione z obowiązku opłacania na podstawie powyższej regulacji, podlegają zwrotowi.
✓ Termin: wniosek do dnia 31 stycznia 2021 r.

z pozdrowieniami
adwokat Marta Katarzyna Pater