Przypominamy, że nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 1 grudnia 2014 roku nałożyła na przedsiębiorców obowiązek zmian wpisu w KRS w zakresie przedmiotu działalności przy pierwszym wniosku o zmianę danych w KRS, nie później jednak niż w terminie 5 lat od dnia 1 grudnia 2014r. czyli najpóźniej możemy dokonać zmian do upływu 1 grudnia 2019r.
 1. Przedmiot regulacji
  Regulacje zobowiązują do wskazania w rejestrze sądowym maksymalnie dziesięciu pozycji przedmiotu działalności gospodarczej (PKD), w tym jednego przedmiotu przeważającej działalności na poziomie podklasy, niezależnie od ilości pozycji PKD wskazanych w umowie spółki. (pomocne w ustaleniu PKD wyszukiwarki: http://www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/lista_pkd; https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd). W przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zakładów ubezpieczeń oraz głównych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności, określa się dla oddziału.
 1. Formularze
  Wniosek o zmianę danych PKD spółki, innych podmiotów należy przygotować na następujących formularzach:
 • KRS-Z1 (dla spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej), 
 • KRS-Z2 (dla spółki komandytowo-akcyjnej),
 • KRS-Z3 (dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej),
 • KRS-Z20 dla stowarzyszeń, fundacji

Do wniosku dołączyć należy:

 • załącznik KRS-ZM.

 1. Opłata
  Wpłacamy na numer konta KRS właściwego dla danego podmiotu 350 zł
  Przykładowo dla KRS Wrocław numer rachunku to: 03 1010 1674 0077 8022 3100 0000 – konto dochodów budżetowych
 • Dokonując wpłaty należy w tytule przelewu zamieścić:
  – nr KRS podmiotu,
  – nazwa podmiotu
  – adres.

 1. Możliwe sankcje
  Konsekwencją niezastosowania się do tego obowiązku w terminie, czyli do 1 grudnia 2019 roku, może być wszczęcie postępowania przymuszającego przez sąd rejestrowy, który podejmuje działania zmuszające podmiot do wprowadzenia aktualnych danych zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz do złożenia obowiązkowych dokumentów. Ponadto rygorem niezastosowania się do wezwań sądu rejestrowego jest obowiązek zapłaty grzywny (zgodnie z art. 24 ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym) — nawet 15 tys. zł (zgodnie z art. 1052 ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego).
Ponadto nowelizacja z dnia 15 marca 2018 r. ustawy o KRS wprowadziła obowiązek złożenia informacji do KRS o adresie do doręczeń
 1. Przepisy wskazują, że informacje o adresie do doręczeń należy złożyć przy pierwszym wniosku składanym do KRS, jednak nie później niż w terminie 18. mies. od dnia wejścia w życie zmian (tj. termin minął 15 września) – chyba, że informacja o adresie do doręczeń znajduje się już w aktach rejestrowych i dane są aktualne. Jeżeli Państwo tego złożyliście lub nie zaktualizowaliście danych – wraz ze zmianą ilości PKD można tego dokonać.

 2. Stosowne do przepisu  art. 19a  ustawy o KRS obowiązek jest kierowany do:
 • osób reprezentujących podmioty wpisane do KRS, w tym w szczególności członków zarządów, likwidatorów oraz prokurentów (zgodnie ze zmienionym art. 19a ust. 5 ustawy o KRS do wniosku o wpis tych osób należy dołączyć ich oświadczenia obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń),
 • osób reprezentujących, członków organów lub osób uprawnionych do powoływania zarządu spółki (zgodnie z nowym art. 19a ust. 5d ustawy o KRS do zgłoszenia spółki kapitałowej należy dołączyć listę obejmującą nazwiska i imiona (firmy) oraz adresy do doręczeń osób wskazanych powyżej; jeśli wspólnikiem spółki jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania tej osoby prawnej).
 1. Ustawa nie wprowadza ograniczeń w zakresie samych adresów do doręczeń. Wskazać można dowolny adres, może być nim adres w Polsce, na terenie unii lub poza nią. Ważne, aby pod wskazanym adresem był zapewniony stały odbiór korespondencji oraz ewentualne jego dalsze przekazywanie do zainteresowanej osoby. Zatem wskazywany adres do doręczeń nie musi być prywatnym adresem stałego zamieszkania danej osoby, może być nim adres służbowy. Niemniej należy pamiętać, że, jeżeli adres do doręczeń wskazanych osób znajduje się poza obszarem UE, należy wskazać pełnomocnika do doręczeń w Polsce. Co istotne złożenie takiej informacji nie podlega żadnym dodatkowym opłatom.