Sprzedaż nieruchomości bez PIT po pięciu latach od zakupu działki

Przepisy stanowią, że jeśli zbycie nieruchomości zostało dokonane po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyto lub wybudowano, nie trzeba opodatkowywać przychodu z tego tytułu. Przepisy jednak nie precyzują jak rozumieć słowo „nabycie” i przez to mogą się pojawić wątpliwości, gdy postawienie budynku następuje jakiś czas po nabyciu działki.

W wydanej w dniu 28 kwietnia 2017 r. nr 0111-KDIB2-2.4011.36.2017.1.KK interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ustalono, że gdy sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno grunt, jak i znajdujący się na nim budynek, za datę jej nabycia uznaje się uznaje się datę nabycia gruntu i nie ma znaczenia, kiedy wniesiono na nim budynek. Wybudowany budynek na działce, staje się częścią składową gruntu, a sprzedaż nieruchomości obejmuje zarówno grunt, jak i budynek z nim trwale związany.

Termin, po którym nie trzeba rozliczać podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości, liczy się więc od daty zakupu działki, a nie budowy domu.